exchange pairs avg bid ask
1 YoBit WGO_vs_USD 0.01102002 0.00700004 0.01504000

JSON
[{'name': 'YoBit', 'pair': 'WGO-USD', 'bid': 0.00700004, 'ask': 0.01504, 'avg': 0.01102002}]